help 帮助文档

入驻步骤

首页

第一步:打开平台

 

入驻步骤插图

 


 

第二步:注册账户

 

入驻步骤插图1

 


 

第三步:选择入驻类型

 

入驻步骤插图2

 

根据自己需要选择入驻类型

 


 

第四步:填写入驻信息

入驻步骤插图3

 

入驻步骤插图4


 

第五步:申请合约

 

入驻步骤插图5

 

 

以上信息完成后点击“提交审核”即可,等平台审核。入驻步骤插图6

    目录
    您好,有任何疑问请与我们联系!